• Εξαφάνιση μετεγχειρητικού οιδήματος
 • Γρήγορη επούλωση ιστών
 • Απόσβεση χειρουργικών τομών
 • Μείωση ουλώδους ιστού
 • Drainage
 • Προετοιμασία του μυϊκού συστήματος (σωστή διεγερσιμότητα, συσταλτικότητα,    
  μυϊκός τόνος) προς αποφυγή «προσωπείου μάσκας»

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ -
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

 • Μέθοδοι RYAN NEINSTEIN, A. BARRY, BING SIANG GAN, GALLAGHER D, BUSMAN W, DR. SALTZ
 • Ανάλυση της κίνησης και των αρθρώσεων με EMG σύστημα και σύνδεση SIMULATION TOOLS
 • MRT για αύξηση της ταχύτητας κυτταρικής διαίρεσης
 • EMG BFB και εφαρμοσμένη κλινική ηλεκτροθεραπεία
 • Συνδυαστικά πεδία LASER - US
 • Διαφορικές δυναμικές
 • INTELECT, Νευροδιεγέρτες, Αισθητήρες
 • κ.τ.λ.