• Παρέσεις
 • Συμφύσεις - δισκαμψίες
 • Μυικό σύστημα
 • Μη ιάσιμα έλκη πίεσης
 • Κακή κάλυψη με μαλακό ιστό - περιττό δέρμα σε ακρωτηριασμούς
 • Χρόνιες πληγές
 • Πόνος
 • Νευρόλυση (αποτυχία στην αποστόμωση βρόγχου) ή στην μεταφορά σύνδεση και
  ενσωμάτωση του τέλους των νεύρων στα οστά 
  -> μείωση νευροτροφικών παραγόντων -> μείωση ροής axoplasm -> μείωση πρωτεϊνοσύνθεσης
 •  Αναδιάταξη μαλακών μορίων
 •  Εγκαύματα, μεταμόσχευση ιστών, δυσκαμψίες
 •  Reconstruction προσώπου

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -
RECONSTRUCTIVE SURGERY

 • Μέθοδοι RYAN NEINSTEIN, A. BARRY, BING SIANG GAN, GALLAGHER D, BUSMAN W, DR. SALTZ
 • Ανάλυση της κίνησης και των αρθρώσεων με EMG σύστημα και σύνδεση SIMULATION TOOLS
 • MRT για αύξηση της ταχύτητας κυτταρικής διαίρεσης
 • EMG BFB και εφαρμοσμένη κλινική ηλεκτροθεραπεία
 • Συνδυαστικά πεδία LASER - US
 • Διαφορικές δυναμικές
 • INTELECT, Νευροδιεγέρτες, Αισθητήρες
 • κ.τ.λ.